แมคนาเรส โรคโคนเน่า,รากเน่า

แมคนาเรส-โพรพาโมคาร์บไฮโดรคลอไรต์10WP[28]+เมทาแลกซิล15WP[4] 100g
ป้องกันและรักษา โรครากเน่า โคนเน่า  ทุเรียน,ยางพารา,พริก