แมคนาเรส-โพรพาโมคาร์บไฮโดรคลอไรต์10WP[28]+เมทาแลกซิล15WP[4] 100gป้องกันและรักษา โรครากเน่า โคนเน่า  ทุเรียน,ยางพารา,พริก