ร้านไผ่ใหญ่เซนเตอร์ เปิดให้บริการจำหน่วยสินค้า อุปกรณ์ด้านเกษตร ปุ๋ย ยา ของฝากอำนวยความสะดวกในด้าน IT. และประชาสัมพันธ์ เช่น แหล่งท่องเทียว กิจกรรม ต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนทั่วไป